Just Dance Contestant List


'Just Dance' judged by Hrithik Roshan, Farah Khan and Vaibhavi Merchant has got its final 21 contestants. These final 21 contestants were selected from the shortlisted 52 contestants from all over the world. The final 21 contestants are:

1. Abhash Mukherjee
2. Karan Khanna
3. Jason Tham
4. Ankan Sen
5. Irfaan Sheikh
6. Rajit
7. Hitesh Patil
8. Meher Malik
9. Soumita Roy
10. Kruti Shah
11. Preeti Chafale
12. Swarali Karulkar
13. Karan Pangali
14. Trishala Poulose
15. Anna Kaushik
16. Sarmishta Maity
17. Suhail Bhan
18. Nimeet Kotian
19. Sagar Chavan
20. Sonali Vishwakarma
21. Anjuli Kathryn Bhattacharyya

0 comments:

Post a Comment